06-19874631 info@soertotaal.nl

Vraag uw offerte aan

0$

U ontvangt binnen enkele minuten een vrijblijvende offerte in uw e-mail.

Soort woning


Woning jonger dan 2 jaarWoning ouder dan 2 jaar

Verplicht veld

Volgende

Nieuwbouw

Vul de gewenste werkzaamheden in

Onze online offerte zijn vanaf minimaal 100m2. Heeft u minder meters of andere werkzaamheden?
Geen probleem! Stuur ons een e-mail of vul het contactformulier in dan kunnen we een passende offerte toesturen.
Of vind u het moeilijk om de oppervlakte van uw woning te schatten?
Mail dan gerust uw bouw plattegrond naar info@soertotaal.nl
Wij meten de oppervlaktes op en geven u graag een totaalprijs voor de afwerking van de door u gewenste wanden.


Verplicht veld

Volgende

Renovatie

Vul de gewenste werkzaamheden in

Onze online offerte zijn vanaf minimaal 100m2. Heeft u minder meters of andere werkzaamheden?
Geen probleem! Stuur ons een e-mail of vul het contactformulier in dan kunnen we een passende offerte toesturen.
Of vind u het moeilijk om de oppervlakte van uw woning te schatten?
Mail dan gerust uw bouw plattegrond naar info@soertotaal.nl
Wij meten de oppervlaktes op en geven u graag een totaalprijs voor de afwerking van de door u gewenste wanden.


Verplicht veld

Volgende

Uw gegevens

Summary

Omschrijving Aantal m2 Prijs
Korting
Totaal incl. BTW
Algemene voorwaarden van Soer Totaal vof
.
Artikel 1 - Definities
Soer Totaal: vennootschap onder firma met beperkte
aansprakelijkheid te Enschede.
Opdrachtgever: de wederpartij van Soer Totaal vof .
Schriftelijk: schriftelijk of “per e-mail”
Artikel 2 - Werkingsfeer
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
iedere aanbieding en iedere overeenkomst, alsmede de
uitvoering daarvan, tussen Soer Totaal en Opdrachtgever,
tenzij daarvan door Soer Totaal uitdrukkelijk en schriftelijk wordt
afgeweken.
2. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene
voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven
de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing. Een eventueel nietige of vernietigbare
bepaling wordt zo veel als mogelijk geconverteerd naar een
geldige bepaling.
Artikel 3 - Aanbiedingen
1. De door Soer Totaal gemaakte aanbiedingen zijn
vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden
aanvaard. De termijn voor aanvaarding door Opdrachtgever
bedraagt 14 dagen na de datum van de offerte.
2. De door Soer Totaal gehanteerde tarieven en prijzen zijn
Inclusief BTW en eventuele andere heffingen van
overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, vervoers-
, verpakkings- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de te verrichten
werkzaamheden en de leveren materialen. Het aanbod
vermeldt tevens het tijdstip waarop met het werk kan worden
begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk
en een vermoedelijke datum van oplevering, tenzij schriftelijk
een vast tijdstip van oplevering wordtovereengekomen.
4. Een samengestelde offerte verplicht Soer Totaal niet tot
het verrichten van een gedeelte van de in de offerte genoemde
werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs.
5. Het aanbod vermeld de wijze van prijsvorming:
aanneming, richtprijs ofregie.
Aanneming: bij aanneming komen partijen een vast bedrag
(aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht,
behoudens meerwerk.
Richtprijs: Soer Totaal doet een zo nauwkeurig mogelijke
schatting van de kosten van het werk.
Regie: Soer Totaal doet een zo nauwkeurig mogelijke opgave
van het uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde
materialen.
6. Telefonisch opgevraagde prijzen gelden alsrichtprijzen.
Artikel 4 - Overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening en
retournering van de door Soer Totaal toegezonden offerte of
een opdracht bevestiging per e-mail.
Artikel 5 - Verplichtingen Soer Totaal
1. Soer Totaal zal het werk deugdelijk en conform de
bepalingen van de overeenkomst uitvoeren.
2. De werkzaamheden worden door Soer Totaal verricht
binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.
3. Soer Totaal neemt bij de uitvoering van het werk de
daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze
van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het
werk.
4. Soer Totaal is niet gehouden om materialen of
hulpmiddelen die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn
gesteld te gebruiken.
5. Soer Totaal draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht
door deskundige personen.
Artikel 6 - Prijsstijgingen
Soer Totaal is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen
indien tussen het moment van aanbieding en levering, de
tarieven en/of de lonen en/of inkoopprijzen voor Soer Totaal
aanmerkelijk zijn gestegen. Opdrachtgever is in geval van
prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien
prijsstijging plaats vindt binnen drie maanden na het aangaan
van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is
opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien
de verhoging meer dan 10% bedraagt.
Artikel 7 - VerplichtingenOpdrachtgever
1. De Opdrachtgever stelt Soer Totaal in de gelegenheid het
overeengekomen werk te verrichten.
2. De Opdrachtgever zorgt er voor dat Soer Totaal tijdig kan
beschikken over de voor het werk benodigde gegevens, zoals
tekeningen.
3. De Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat de wanden tijdig
vlak saus- en/of behangklaar zijn opgeleverd zonder beton
puisten, lijnen of andere oneffenheden in en op de wand.
4. De Opdrachtgever draagt zorg voor
aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk
benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en
water komen voor rekening van de Opdrachtgever.
5. De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden
uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het
werk van Soer Totaal behoren zodanig geschieden dat Soer
Totaal daarvan geen hinder of vertraging van ondervind. Indien
niettemin hinder of vertraging ontstaat of valt te verwachten, dan
dient de Opdrachtgever Soer Totaal daarvan tijdig in kennis te
stellen.
6. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt
vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande
lid, dient de Opdrachtgever de daarmee verband houdende
schade en kosten aan Soer Totaal te vergoeden indien deze
omstandigheden aan de Opdrachtgever kunnen worden
toegerekend.
7. De Opdrachtgever draagt het risico voor schade en/of
gebreken veroorzaakt door:
a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
b. onjuistheden in de door Opdrachtgever ter beschikking
gestelde tekeningen of modellen;
c. onjuistheden in de door de Opdrachtgever verlangde
constructies en werkwijzen
d. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk
wordt verricht;
e. gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de
Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
8. Wij werken tot een maximale hoogte van 4 meter,
doorboven moet de klant zorgen voor optimale klim
materialmen. Deze onkosten zijn altijd voor de klant zelf.
9. In de woning is stromend water, toilet en electra aanwezig.
10. De woning is bereikbaar en leeg gedurende 8 werkdagen,
de afwerking zal dus in 1 gang worden geklaard.
11. Vloeren plakken wij nooit af, ook niet tegen een
meerprijs.
12. Gratis voldoende parkeergelegenheid in de directe
omgeving.Parkeerkosten worden 1 op 1 doorberekend.
Artikel 8 - Meer- enminderwerk
1. Meer- of minderwerk als gevolg van onjuistheden in de door
Opdrachtgever toegezonden (bouw)tekeningen komen volledig
voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
2. Als Soer Totaal de wanden niet goed behangklaar vinden,
kunnen wij in overleg met de klant een meerwerk in rekening
brengen om de wanden te herstellen zodat het behang
aangebracht kan worden.
Artikel 9 - Overmacht
1. Indien Soer Totaal haar verplichtingen uit de
overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten
gevolge van een haar niet toe te rekenen oorzaak, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot (dreiging van): oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme,
werkstaking, (bedrijfs)bezetting, uitsluiting, brand, milieu- en
waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, storingen
in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden,
plotselinge arbeidsongeschiktheid van werknemers, storingen
in het computernetwerk, niet of niet tijdige levering door
toeleveranciers of door Soer Totaal bij de uitvoering van de
overeenkomst ingeschakelde derden en overige
gebeurtenissen welke kunnen leiden tot stagnatie in de
geregelde gang van zaken binnen een onderneming en die niet
in redelijkheid voor rekening of risico komen van Soer Totaal,
worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Soer
Totaal alsnog in staat is op de overeengekomen wijze na te
komen, zonder dat Soer Totaal in verzuim raakt ten aanzien van
de nakoming van haar verplichtingen en zonder dat zij tot enige
schadevergoeding kan worden gehouden.
2. Indien de overmachtssituatie ertoe leidt dat één der
partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschort, is de
wederpartij voor die periode ook ontheven van zijn
verplichtingen.
Artikel 10 - Oplevering
1. Het werk is opgeleverd wanneer Soer Totaal aan de
Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en
deze het werk heeft aanvaard;
2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien en
zodra:
a. 5 werkdagen zijn verstreken nadat de Opdrachtgever van
Soer Totaal schriftelijk de mededeling heeft ontvangen dat het
werk voltooid is, of 8 dagen zijn verstreken nadat de
verzenddatum van de eindafrekening als bedoeld in artikel 12
de Opdrachtgever nalaat het werk binnen die termijn te
aanvaarden;
b. wanneer de Opdrachtgever het object waaraan het werk
is verricht (weer) in gebruik neemt, met dien verstande, dat door
in-gebruik-neming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte
als opgeleverd wordt beschouwd.
Artikel 11 - Zekerheid
1. Soer Totaal kan bij het sluiten van de overeenkomst
zekerheid bedingen van de Opdrachtgever.
2. Soer Totaal kan ook na het sluiten van de overeenkomst
zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat
de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen.
Indien en zolang de Opdrachtgever in dit geval weigert of niet
in staat is zekerheid te stellen, is Soer Totaal gerechtigd haar
werkzaamheden op te schorten, tenzij dit in de gegeven
omstandigheden niet gerechtvaardigd zouzijn.
3. Alle door Soer Totaal geleverde materialen zijn en blijven
eigendom van Soer Totaal totdat de Opdrachtgever alle
verplichtingen uit hoofde van alle met Soer Totaal gesloten
overeenkomsten (dus ook eerdere en latere) isnagekomen.
4. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op
enige andere wijze te bezwaren.
5. Indien derden beslag leggen op de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever
verplicht Soer Totaal daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
6. Voor het geval dat Soer Totaal de in dit artikel aangeduide
eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever
reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming
aan Soer Totaal of door deze aan te wijzen derden om al die
plaatsen te betreden waar de eigendommen van Soer Totaal
zich bevinden en die eigendommen terug te nemen.
Artikel 12 - Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 3 dagen na
factuurdatum, op een door Soer Totaal aan te geven wijze in de
valuta waarin is gefactureerd.
2. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen
geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk.
Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk 3 dagen na
ontvangst van de factuur. De laatste termijnfactuur geldt als
eindafrekening. In geval geen termijnbetalingen zijn
overeengekomen geldt, behoudens voorschotfacturen, de
eerste factuur als eindafrekening.
3. In geval van faillissement of surseance van betaling van
de Opdrachtgever zijn de vorderingen van op de Opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar.
4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt wordt hij
wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te
zijn. Soer Totaal zend na het verstrijken van een
betalingstermijn als bedoeld in dit artikel 12 lid 1 en 2 één
schriftelijke aanmaning, waarin hij de Opdrachtgever op zijn
verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 7
dagen na ontvangst van deze aanmaning te betalen.
5. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de
ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken
van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 12 lid 1 en 2 tot
de dag van ontvangst van het verschuldigde factuurbedrag.
Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel
6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Soer Totaal is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn
van twee weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot
invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde
bedrag. Indien Soer Totaal hiertoe overgaat, zijn de daaraan
verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor
rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke
kosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
7. Indien de Opdrachtgever met de betaling van een
termijn als bedoeld in lid 2 in gebreke blijft, is Soer Totaal
gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst
op te schorten Het in de vorige zin bepaalde laat het recht
van Soer Totaal op vergoeding van kosten, schade en rente
onverlet.
Artikel 13 - Eigendomsrechten
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het
kader van de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking
gestelde materialen, tekeningen, modellen en/of ontwerpen,
berusten uitsluitend bij Soer Totaal of dienstoeleveranciers.
2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enige
aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of
andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen
te verwijderen of te wijzigen.
Artikel 14 - Garantie
1. In geval tot de overeenkomst behoort het aanbrengen
van renovliesbehang / glasvliesbehang garandeert Soer
Totaal dat het behang op een correcte wijze op de wand wordt
aangebracht, alsmede dat de daarvoor geldende
fabrieksvoorschriften daarbij in acht wordengenomen.
2. Eventuele garanties vervallen 6 maanden na de datum
van oplevering als bedoeld in artikel 10.
3. Soer Totaal garandeert dat eventuele gebreken in het
werk na oplevering gedurende een periode van 6 maanden
kosteloos zullen worden verholpen, tenzij Soer Totaal
aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk of
het gebrek is ontstaan door oorzaken die niet voor rekening
en risico van Soer Totaal komen.
4. Niet als gebreken zijn aan te merken:
a. gebreken in het werk ten gevolge van mechanische,
chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf.
b. normale slijtage aan het geleverde werk.
c. Gebreken als gevolg van oneffenheden of bollingen in
de wand/ondergrond.
d. verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de
inwerking van licht.
e. andere van buitenaf komende oorzaak of invloed.
f. Afwijkingen van geringe betekenis.
g. (scheur)vorming op dilletaties en/of plaatnaden bij
houtskeletbouwelementen.
h. Wij geven geen garantie op HSB wanden,
houtskeletbouw en andere gevelbeplatingen.
i. Renovlies/Glasvlies is ondergrond volgend, deze
soorten behang maken de wanden niet vlak.
j. Leidingen of overgangen die zichtbaar zijn nadat wij het
werk hebben afgerond worden door ons niet kostenloos
hersteld.
5. Afwijkingen als gevolg van de door de leverancier
gebruikte materialen die zijn toegestaan volgens de op de
levering van deze materialen betrekking hebbende
productspecificaties worden als afwijkingen van geringe
betekenis aangemerkt en vallen niet binnen de garantie als
genoemd in dit artikel.
6. Soer Totaal en de Opdrachtgever kunnen schriftelijk
overeenkomen dat de garantievoorwaarden zoals in deze
leveringsvoorwaarden vermeld, niet van toepassing zijn op
een werk, dat is aangenomen onder de uitdrukkelijke
voorwaarde dat deze garantievoorwaarden hiervoor niet
gelden.
Artikel 15 - Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van Soer Totaal is beperkt tot
het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door
de aansprakelijkheidsverzekeraar van Soer Totaal,
vermeerderd met het eigen risico. Indien om welke reden dan
ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht
plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Soer Totaal
beperkt tot het bedrag wat aan de Opdrachtgever is
gefactureerd en in ieder geval nimmer hoger dan € 2.500,=.
2. Soer Totaal is jegens de Opdrachtgever uitsluitend
aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding als
gevolg van gebreken in de prestatie.
3. Soer Totaal is in geen geval aansprakelijk voor indirecte
schade, dan wel aanvullende schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie.
4. Soer Totaal kwijt zich van zijn taak zoals van een
onderneming zijn branche mag worden verwacht, doch
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip
van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of
nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voorzover
aan diens grove schuld/nalatigheid en/of opzet is te wijten.
Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden
en/of derden die Soer Totaal bij de uitoefening van zijn
werkzaamheden gebruikt.
Artikel 16 - recht- en forumkeuze
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands
Recht. De bevoegde rechter in Nederland is bevoegd kennis
te nemen van geschillen uit hoofde van de overeenkomst en
deze algemene voorwaarden.

Verstuur offerte aanvraag

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?